Verklaring over privacy en cookies op Rijsgaardhoeve

PRIVACY STATEMENT RIJSGAARDHOEVE

Bij persoonsgegevens gaat het om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon. U deelt uw persoonsgegevens met ons als u zelf contact met ons opneemt of wij met u in het kader van onze dienstverlening. Dit privacystatement geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door de Rijsgaardhoeve. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en uw privacy.

Welke persoonsgegevens gebruikt de Rijsgaardhoeve?

Bij de aanvraag voor diensten van de Rijsgaardhoeve verstrekt u ons bv. gegevens als naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer. Dit kunnen soms ook de (contact) gegevens van uw bedrijf of van een vereniging of stichting zijn. Deze gegevens leggen we vast.

Sommige van de gegevens die we vastleggen zijn zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. Denk hierbij aan gegevens die te maken hebben met uw gezondheid in relatie tot bv. het gebruik van onze wellness-faciliteiten.

We kunnen ook gegevens vastleggen bij uw bezoek en als u bijvoorbeeld telefonisch, via onze website of sociale media contact zoekt met de Rijsgaardhoeve of indien u zich hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief. Als u onze website bezoekt worden gegevens over u vastgelegd door middel van cookies. In ons cookiestatement kunt u daar meer over lezen.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

De Rijsgaardhoeve kan haar diensten alleen goed uitvoeren als zij daarbij persoonsgegevens kan opvragen en vastleggen. Dat is nodig voor gerichte informatieverstrekking over onze diensten, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor erfbeveiliging (camerabeelden), voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten ter verbetering van onze dienstverlening, maar ook om te voldoen aan wettelijke bepalingen.

Hoe zorgt de Rijsgaardhoeve voor zorgvuldige omgang van persoonsgegevens?

De Rijsgaardhoeve legt alleen de noodzakelijke gegevens vast en neemt bovendien de benodigde organisatorische en technische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld toegangsbeveiliging, intensief monitoren op beveiligingslekken, het gebruik van beveiligde servers en firewalls, afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.

Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Medewerk(st)ers van de Rijsgaardhoeve en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door de Rijsgaardhoeve vastgelegde gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Hoe lang bewaren we persoonsgegeven?

De Rijsgaardhoeve bewaart uw gegevens niet langer dan in het kader van onze dienstverlening aan u nodig is en voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn.

Uw rechten

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat de Rijsgaardhoeve uw gegevens verwerkt. U kunt dit verzoek richten aan menno@rijsgaardhoeve.nl .

Verstrekking van gegevens aan derden

Alleen als het nodig is delen wij gegevens met derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door de Rijsgaardhoeve, bij aangifte van diefstal, vandalisme en/of incidenten of als wet- en regelgeving dat vereist. De Rijsgaardhoeve eist van deze bedrijven en instanties dat zij uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze door de Rijsgaardhoeve verstrekt zijn.

Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. De Rijsgaardhoeve is verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen van wie de gegevens zijn en/of die ze gebruiken. Deze verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen.

Kunnen we dit Privacy Statement wijzigen?

De Rijsgaardhoeve behoudt zich het recht voor haar Privacy Statement aan te passen. De meest actuele versie kunt u steeds terugvinden op onze website www.rijsgaardhoeve.nl .

Laatst gewijzigd: mei 2018

 

COOKIEBELEID

Zoals hieronder beschreven staat, in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics

Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘rijsgaardhoeve.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Rijsgaardhoeve en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Rijsgaardhoeve en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Rijsgaardhoeve is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

Rijsgaardhoeve voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Geen andere cookies

Op InterPedia worden naast het Analytics cookie geen andere cookies gebruikt.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van Rijsgaardhoeve zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Rijsgaardhoeve BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Waar rust energie geeft